11e364e02ef1d474fc76d46166d136c7.svg  EU store           info@alpeti.cz   +420 724 108 182   86819f43cc55c247ee1f9bd675bd77b5.svg  WhatsApp           Sledujte nás    2481f5793d25e69da239dad19c2b9077.svg  8255e2c532ffbd49bd20026d2562cd90.svg

Informace o ochraně a  zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

Internetový obchod www.alpeti.cz provádí zpracování osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje zboží, případně pro zajištění komunikace mezi vámi jakožto zájemci o produkty a služby (dále „Subjekt osobních údajů“) a mezi internetovým obchodem. Tyto osobní údaje byly internetovému obchodu www.alpeti.cz poskytnuty vámi, návštěvníky webových stránek www.alpeti.cz, potenciálními zájemci a klienty o produkty a služby daného internetového obchodu. Dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností vyplývajících z podnikatelské činnosti a zpracování v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.

1. Správce osobních údajů, jeho totožnost a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je provozovatel webu www.alpeti.cz, Viktor Houška, se sídlem Ve Stromkách 377, 25250 Vestec, Česká republika, identifikační číslo: 88207994 (dále jen „Správce“). Kontaktní email: info@alpeti.cz, kontaktní telefon 602 343 591, webové stránky www.alpeti.cz

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

2.3 Správce provádí vyhodnocování nákupů tak, aby mohl nabídnout další vhodné produkty a v této souvislosti zpracovává Správce informace o druhu zvířete, o velikosti zvířete, o plemeni, věku, hmotnosti apod.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

3.1 splnění smlouvy mezi vámi jakožto Subjektem osobních údajů a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecně známém pod zkratkou GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Kliknutím na číslo nařízení v předchozím textu se zobrazí text tohoto předpisu včetně přesného znění právních ustanovení, na která je v tomto textu odkazováno.

3.2 splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 586/1992 Sb., o daním z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Povaha poskytnutých osobních údajů a způsob jejich získávání

Správce zpracovává takové osobní údaje, které mu poskytne Subjekt osobních údajů. Jde zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů potřebných k založení uživatelského účtu v internetovém obchodě www.alpeti.cz, údajů nutných pro realizaci a vyřízení objednávky a plnění kupní smlouvy, dále údajů poskytnutých během emailového, písemného, osobního nebo telefonického kontaktu nebo formou sms zpráv, zpráv v aplikacích typu whatsapp, facebook, facebook messenger, instagram apod. Dále zpracováváme údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména pak na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube apod.).

Veškeré takové údaje jsou poskytovány Subjektem osobních údajů dobrovolně. 

Povaha poskytnutých osobních údajů je běžná a Správce nedisponuje údaji ze zvláštní kategorie „citlivé“ osobní údaje.

 

5. Účel zpracování vašich osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za následujícími účely:

5.1 za účelem uzavření kupní smlouvymezi Správcem a Subjektem osobních údajů a za účelem plnění smluvních povinností, které z dané smlouvy vyplývají, jako je například řešení práv z odpovědnosti za vady či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy – oprávnění pro zpracování těchto údajů nemusí být vždy pouze v písemné podobě. Může se jednat také o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu, emailu či vyplněním a odesláním formuláře z internetového obchodu www.alpeti.cz, přičemž Správce takovou objednávku vždy potvrdí. Povaha osobních údajů je v tomto případě běžná a v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, email, cookies, objednané zboží a služby, dopravce zvolený pro doručení zboží, způsob platby za zboží. Tyto informace jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, přičemž po ukončení smluvního vztahu jsou některé údaje nadále uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

5.2 plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví. Doba uchovávání těchto informací je stanovena příslušnými právním předpisy.

5.3 za účelem oprávněných zájmů Správce nebo zájmů třetí osoby. Takovým zájmem je například ochrana a prokázání práv a právních nároků Správce, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků a se zohledněním toho, že se o případném nároku uplatněném u soudu nemusíme dozvědět ihned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace. Dalším oprávněným zájmem může být například přímý marketing, kdy osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zaslání obchodních sdělení a newsletterů. Zasílání obchodních sdělení na email může být vždy ukončeno podle instrukcí v daném emailu. V případě, že nabídka produktů, služeb nebo informace o novinkách bude probíhat jinou formou, například tištěnou, osobní, telefonní hovor nebo například přes komunikační aplikace typu skype, whatsapp, facebook messenger apod., budeme samozřejmě také respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 

5.4 za účelem zasílání nabídek produktů a služeb či informování o novinkách, registrace a přihlášení se k odběru novinek, newsletterů apod., pokud k tomu bude předem udělen Subjektem údajů souhlas. Souhlas ke zpracování je třeba, pokud nejste klientem internetového obchodu. Před udělením souhlasu bude Subjekt údajů informován o tom, k jakým údajům a k jakému účelu zpracování se souhlas vztahuje. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány i na základě jiného právního titulu (viz 4.1 až 4.3 výše), budou osobní údaje pro tyto účely zpracovány i po odvolání souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

6. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány a zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

7. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů jsou společnosti nebo subjekty, které se podílejí na zajišťování chodu internetového obchodu.

7.1 zasílatelské společnosti a další osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, dále osoby zajišťující pro Správce IT a technické služby související s provozem internetového obchodu, včetně provozu software a ukládání dat. Dále se může jednat o osoby či firmy, které spolupracují v oblasti marketingu. Konkrétní aktuální seznam takových spolupracujících společností bude poskytnut na vyžádání. 

7.2 za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů jsou příjemci vašich osobních údajů také orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy to tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

7.3 v případě, že bude Správci poskytovat služby mezinárodní organizace nebo subjekt ze třetí země (země mimo EU), budou předány osobní údaje dané organizaci. 

8. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

8.1 S odkazem na podmínky stanovené v Nařízení GDPR máte jakožto Subjekt osobních údajů právo požadovat od Správce zejména následující:

8.1.1 přístup k vašim osobním údajům – jedná se o právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány. V případě, že ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, 

8.1.2 právo na opravu – jedná se o právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, pokud budou Subjektem osobních údajů doplněny.

8.1.3 právo na výmaz osobních údajů – jedná se o právo „být zapomenut“, kdy Správce bez zbytečného odkladu má povinnost osobní údaje vymazat, pokud se nejedná o důvody, kdy výmaz není možný.

8.1.4 právo na omezení zpracování osobních údajů

8.1.5 právo vznést námitku proti zpracování – týká se zejména situací, kdy osobní údaje jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů. Osobní údaje nebudou nadále zpracovány, pokud oprávněný zájem nebude převažovat nad zájmy Subjektů osobních údajů. Pokud se jedná o přímý marketing, další zpracování osobních údajů bude vznesením námitky ukončeno.

8.1.6 právo na přenositelnost osobních údajů – jedná se o právo požadovat předání osobních údajů jinému správci, je-li to technicky proveditelné . 

8.2 Pokud by se Subjekt osobních údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

8.3 Subjekt osobních údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Je však naší povinností vás upozornit, že poskytnutí osobních údajů v přiměřeném rozsahu je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez takového poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu jako takovou uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

9. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10. Aktuální znění dokumentu týkající se ochrany osobních údajů nalezete zde. Toto znění je účinné od 29.5.2018.